fbpx

RESURS FRÅN OXCEED

Nyckeltal

Definitioner, förklaringar och formler till de vanligaste och mest användbara nyckeltalen. Alla nyckeltal finns även som snabbval i Oxceed för att du enkelt ska kunna designa dina egna rapporter med de nyckeltal som är mest relevanta för just er verksamhet.

Oxceed lista med nyckeltal med definitioner förklaringar och formler
Oxceed lista med nyckeltal med definitioner förklaringar och formler

RESURS FRÅN OXCEED

Nyckeltal

Definitioner, förklaringar och formler till de vanligaste och mest användbara nyckeltalen. Alla nyckeltal finns även som snabbval i Oxceed för att du enkelt ska kunna designa dina egna rapporter med de nyckeltal som är mest relevanta för just er verksamhet.

  • Avkastning
  • Kapital
  • Personal
  • Resultat
  • Tillgångar
  • Utveckling
  • Alla
A B E F I J K L M N O P R S T V
A

Avkastning på totalt kapital

BAS-nyckeltal G2
Formel: (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totala tillgångar

Avkastning på eget kapital

BAS-nyckeltal G1
Visar lönsamheten på det egna kapitalet. Viktigt mått för ägarna som referens för deras alternativa placeringar.
Formel: (Resultat före skatt – Aktier, värdepapper och andelar) / Justerat eget kapital

B
E
F
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
A B E F I J K L M N O P R S T V
A

Avsättningar och långfristiga skulder / nettoomsättning R12

BAS-nyckeltal T22
Formel: Avsättningar och långfristiga skulder / Nettoomsättning R12

Avsättningar

En post i balansräkningen där man vid bokslutet kan placera skulder med osäkra belopp eller tidpunkter. T.ex pensioner, skatter under tvist, skulder under tvist, avgångsvederlag och garantiåtaganden.

Formel: Konto 2200 till 2299

B

Balansomslutning, totala tillgångar

Balansomslutningen är summan av en av balansräkningens två delar. Balansräkningen delas upp i två delar – tillgångar & skulder (eget kapital ingår i skulddelen). Så detta nyckeltal kan man beräkna på två sätt antingen som summan av konto 1000 till 1999 eller som summan av 2000 till 2999. Vid bokslut är dessa sidor lika stora.  Men under räkenskapsåret kommer de att skilja då skuldsidan även innehåller årets upparbetade resultat, av den anledningen använder vi skuldsidan som vår formel.

Formel: Konto 2000 till 2999

E

Eget kapital / nettoomsättning R12

BAS-nyckeltal T20
Visar hur stor del av företagets försäljningsintäkter som binds upp i Eget kapital.
Formel: (Eget kapital / Nettoomsättning R12)

F

Finansnetto / nettoomsättning

BAS-nyckeltal T10
Formel: (Finansiella intäkter – Finansiella kostnader) / Nettoomsättning

Finansiella anläggningstillgångar / nettoomsättning R12

BAS-nyckeltal T14
Formel: (Finansiella anläggningstillgångar / Nettoomsättning R12)

Fordringar koncern, intresseföretag och övrigt

Fordringar till intresseföretag eller koncernföretag. Kan vara långsiktiga eller kortfristiga.

Formel: Konto 1340 till 1349+1570 till 1579+1670 till 1679

I
J
K

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller inom 1 år. T.ex. leverantörsskulder samt personalens intjänade semester och bonus.

Formel: Konto 2400 till 2999

Kassa, bank och kortfristiga placeringar

Kassan, bankkonto, andelar i börsnoterade företag, andelar i koncernföretag samt andra kortfristiga placeringar.

Kundfordringar

Kundfakturor exklusive moms. Kan bokföras på olika konton om de tex. är osäkra eller under tvist.

Formel: Konto 1500 till 1519

L

Långfristiga skulder

Skulder som är längre än 1 år. T.ex. banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående företag.

Formel: Konto 2300 till 2399

M
N
O

Obeskattade reserver

Ett mellanting mellan skulder och eget kapital tex. periodiseringsfornder. Posterna är inte beskattade och innehåller därför en dold skatteskuld och eget kapital. Syftet är att man ska kunna jämna ut beskattningen mellan goda och dåliga år.

Exempel på obeskattad reserv är: periodiseringsfonder, avsättning till ersättningsfond, skillnaden mellan bokförd och faktisk pensionsskuld och överavskrivningar.

Formel: Konto 2100 till 2199

P
R
S
T
V

Varulager

Undergrupp till Omsättningstillgångar. Företagets tillgångar som är avsedda för förbrukning eller försäljning. T.ex. råvaror, halvfabrikat, produkter i arbete, färdigvarulager och handelsvaror.

Formel: Konto 1400 till 1499

A B E F I J K L M N O P R S T V
A

Antal anställda

Genomsnittligt antal anställda under perioden

B
E
F
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
A B E F I J K L M N O P R S T V
A
B

BRUTTOVINSTMARGINAL

BAS-nyckeltal T1
Nettoomsättningen av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättningen. Visar marginalen på försäljningen. Större tal är bättre. Nyckeltalet är framförallt viktigt för tillverkande och handelsbolag. Råmaterial och handelsvaror = Konto 4000 till 4999.
Formel: (Nettoomsättning – Råmaterial och handelsvaror) / Nettoomsättningv

E
F

FÖRÄDLINGSGRAD

BAS-nyckeltal T2
Rörelseresultat efter avskrivningar plus avskrivningar och personalkostnader i procent av nettoomsättningen.
Formel: (Rörelseresultat + Av- och nedskrivningar + Personalkostnader) / Nettoomsättningen

I
J
K
L

Långfristiga skulder

Skulder som är längre än 1 år. T.ex. banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående företag.

Formel: Konto 2300 till 2399

M
N
O
P
R
S
T
V
A B E F I J K L M N O P R S T V
A

AVSKRIVNINGAR / NETTOOMSÄTTNING

BAS-nyckeltal T9
Formel: Avskrivningar / Nettoomsättning R12

B
E
F

Finansiella anläggningstillgångar / nettoomsättning R12

BAS-nyckeltal T14
Formel: (Finansiella anläggningstillgångar / Nettoomsättning R12)

Finansiella anläggningstillgångar

Undergrupp till anläggningstillgångar. Tillgångar i företaget som består av aktier, andelar, lån och fordringar. Kan t.ex vara ägande av företag inom en koncern, aktieposter i andra företag eller obetalda fakturor (fordringar).

Formel: Konto 1300 till 1399

I
J
K
L
M

Materiella anläggningstillgångar

Undergrupp till anläggningstillgångar. Fysiska tillgångar som har ett långsiktigt värde för företaget. Tillgångar som används för företagets verksamhet så som byggnader, mark, maskiner, verktyg, inventarier, bilar, datorer eller installationer.

Formel: Konto 1100 till 1299

MASKINER OCH INVENTARIER

Undergrupp till Materiella anläggningstillgångar. Innefattar maskiner, tekniska snläggningar, inventarier, byggnadsinventarier, markinventarier och verkyg samt avskrivning och nedskrivning av dessa.

Formel: Konto 1200 till 1239

N
O

Omsättningstillgångar

En halva av tillgångssidan i Balansräkningen, den andra är Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är en tillgång som förbrukas eller omsätts till likvida medel. Innehåller uindergrupperna varulager, fordringar, kortfristiga placeringar, kassa & bank.

Formel: Konto 1400 till 1999

P
R
S
T
V
A B E F I J K L M N O P R S T V
A
B
E
F

FÖRÄDLINGSGRAD

BAS-nyckeltal T2
Rörelseresultat efter avskrivningar plus avskrivningar och personalkostnader i procent av nettoomsättningen.
Formel: (Rörelseresultat + Av- och nedskrivningar + Personalkostnader) / Nettoomsättningen

I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
A B E F I J K L M N O P R S T V
A

Avskrivningar

Fördelning av investeringskostnad över en tillgångs livslängd.
Formel: Konto 7800 till 7899

Aktier, värdepapper och andelar

Formel: Konto 8100 till 8299

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Omfattar två olika poster: 1) planmässiga avskrivningar av investeringar i tillgångar, samt 2) nedskrivningar, vilka görs på grund av en bestående nedgång i tillgångens värde.
Formel: Konto 7700 till 7899

Avsättningar och långfristiga skulder / nettoomsättning R12

BAS-nyckeltal T22
Formel: Avsättningar och långfristiga skulder / Nettoomsättning R12

AVSKRIVNINGAR / NETTOOMSÄTTNING

BAS-nyckeltal T9
Formel: Avskrivningar / Nettoomsättning R12

Avkastning på totalt kapital

BAS-nyckeltal G2
Formel: (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totala tillgångar

Avkastning på eget kapital

BAS-nyckeltal G1
Visar lönsamheten på det egna kapitalet. Viktigt mått för ägarna som referens för deras alternativa placeringar.
Formel: (Resultat före skatt – Aktier, värdepapper och andelar) / Justerat eget kapital

Antal anställda

Genomsnittligt antal anställda under perioden

Avsättningar

En post i balansräkningen där man vid bokslutet kan placera skulder med osäkra belopp eller tidpunkter. T.ex pensioner, skatter under tvist, skulder under tvist, avgångsvederlag och garantiåtaganden.

Formel: Konto 2200 till 2299

Balansomslutning eget kapital och skulder

Balansomslutningen är summan av en av balansräkningens två delar. Balansräkningen delas upp i två delar – tillgångar & skulder (eget kapital ingår i skulddelen). Så detta nyckeltal kan man beräkna på två sätt antingen som summan av konto 1000 till 1999 eller som summan av 2000 till 2999. Vid bokslut är dessa sidor lika stora.  Men under räkenskapsåret kommer de att skilja då skuldsidan även innehåller årets upparbetade resultat, av den anledningen använder vi skuldsidan som vår formel.

Formel: Konto 2000 till 2999

B

Balanslikviditet

BAS-nyckeltal T46

Summa omsättningstillgångar inklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Visar betalningsförmåga av kortfristiga skulder när man inräknar att varulagret säljs ut först. Bör vara minst 100%. När det är 100% innebär det att företagets omsättningstillgångar är lika stora som dess kortfristiga skulder.

Formel: Omsättningstillgångar  / Kortfristiga skulder

Bruttovinst R12

Bruttovinst är den första summeringsnivån i resultaträkningen och beräknar Nettoomsättningen – direkta kostander för t.ex. varuinköp, material och legoarbeten.
I handelsföretag refererar bruttovinst till skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, och i industriföretag är bruttovinst vanligen försäljningspris med avdrag för direkta tillverkningskostnader.
R12: Betyder att varje månad utgörs av månaden + de 11 närmast föregående månaderna, rullande 12 månader.
Formel: Nettoomsättning – 4000<4999

BRUTTOVINST

Bruttovinst är den första summeringsnivån i resultaträkningen och beräknar Nettoomsättningen  – direkta kostnader för t.ex. varuinköp, material och legoarbeten.

I handelsföretag refererar bruttovinst till skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, och i industriföretag är bruttovinst vanligen försäljningspris med avdrag för direkta tillverkningskostnader.

Formel: Nettoomsättning – 4000<4999

BRUTTOVINSTMARGINAL

BAS-nyckeltal T1
Nettoomsättningen av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättningen. Visar marginalen på försäljningen. Större tal är bättre. Nyckeltalet är framförallt viktigt för tillverkande och handelsbolag. Råmaterial och handelsvaror = Konto 4000 till 4999.
Formel: (Nettoomsättning – Råmaterial och handelsvaror) / Nettoomsättningv

Balansomslutning eget kapital och skulder

Balansomslutningen är summan av en av balansräkningens två delar. Balansräkningen delas upp i två delar – tillgångar & skulder (eget kapital ingår i skulddelen). Så detta nyckeltal kan man beräkna på två sätt antingen som summan av konto 1000 till 1999 eller som summan av 2000 till 2999. Vid bokslut är dessa sidor lika stora.  Men under räkenskapsåret kommer de att skilja då skuldsidan även innehåller årets upparbetade resultat, av den anledningen använder vi skuldsidan som vår formel.

Formel: Konto 2000 till 2999

Balansomslutning, totala tillgångar

Balansomslutningen är summan av en av balansräkningens två delar. Balansräkningen delas upp i två delar – tillgångar & skulder (eget kapital ingår i skulddelen). Så detta nyckeltal kan man beräkna på två sätt antingen som summan av konto 1000 till 1999 eller som summan av 2000 till 2999. Vid bokslut är dessa sidor lika stora.  Men under räkenskapsåret kommer de att skilja då skuldsidan även innehåller årets upparbetade resultat, av den anledningen använder vi skuldsidan som vår formel.

Formel: Konto 2000 till 2999

E

Eget kapital / nettoomsättning R12

BAS-nyckeltal T20
Visar hur stor del av företagets försäljningsintäkter som binds upp i Eget kapital.
Formel: (Eget kapital / Nettoomsättning R12)

F

FÖRÄDLINGSGRAD

BAS-nyckeltal T2
Rörelseresultat efter avskrivningar plus avskrivningar och personalkostnader i procent av nettoomsättningen.
Formel: (Rörelseresultat + Av- och nedskrivningar + Personalkostnader) / Nettoomsättningen

Finansnetto / nettoomsättning

BAS-nyckeltal T10
Formel: (Finansiella intäkter – Finansiella kostnader) / Nettoomsättning

Finansiella anläggningstillgångar / nettoomsättning R12

BAS-nyckeltal T14
Formel: (Finansiella anläggningstillgångar / Nettoomsättning R12)

Fordringar koncern, intresseföretag och övrigt

Fordringar till intresseföretag eller koncernföretag. Kan vara långsiktiga eller kortfristiga.

Formel: Konto 1340 till 1349+1570 till 1579+1670 till 1679

Finansiella anläggningstillgångar

Undergrupp till anläggningstillgångar. Tillgångar i företaget som består av aktier, andelar, lån och fordringar. Kan t.ex vara ägande av företag inom en koncern, aktieposter i andra företag eller obetalda fakturor (fordringar).

Formel: Konto 1300 till 1399

I

Intäkter koncernföretag, valuta och finansiella

Formel: Konto 8000 till 8399

Investeringar i materiella anl.tillgångar / nettoomsättning

AS-nyckeltal T25
Investeringar i materiella anläggningstillgångar/nettoomsättning X 100.

J

Justerat eget kapital

BAS-nyckeltal B25
Formel: Eget kapital + (Obeskattade reserver*0,78)

K

KUNDFODRINGAR

Kundfakturor exklusive moms. Kan bokföras på olika konton om de tex. är osäkra eller under tvist.

Formel: Konto 1500 till 1519

Kostnader koncernföretag, valuta och finansiella

Formel: Konto 8400 till 8499

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller inom 1 år. T.ex. leverantörsskulder samt personalens intjänade semester och bonus.

Formel: Konto 2400 till 2999

Kassa, bank och kortfristiga placeringar

Kassan, bankkonto, andelar i börsnoterade företag, andelar i koncernföretag samt andra kortfristiga placeringar.

Kundfordringar

Kundfakturor exklusive moms. Kan bokföras på olika konton om de tex. är osäkra eller under tvist.

Formel: Konto 1500 till 1519

L

Långfristiga skulder

Skulder som är längre än 1 år. T.ex. banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående företag.

Formel: Konto 2300 till 2399

M

Maskiner och inventarier

Undergrupp till Materiella anläggningstillgångar. Innefattar maskiner, tekniska snläggningar, inventarier, byggnadsinventarier, markinventarier och verkyg samt avskrivning och nedskrivning av dessa.

Formel: Konto 1200 till 1239

Materiella anläggningstillgångar / Nettoomsättning R12

BAS-nyckeltal T12
Formel: Materiella anläggningstillgångar / Nettoomsättning R12

Materiella anläggningstillgångar

Undergrupp till anläggningstillgångar. Fysiska tillgångar som har ett långsiktigt värde för företaget. Tillgångar som används för företagets verksamhet så som byggnader, mark, maskiner, verktyg, inventarier, bilar, datorer eller installationer.

Formel: Konto 1100 till 1299

MASKINER OCH INVENTARIER

Undergrupp till Materiella anläggningstillgångar. Innefattar maskiner, tekniska snläggningar, inventarier, byggnadsinventarier, markinventarier och verkyg samt avskrivning och nedskrivning av dessa.

Formel: Konto 1200 till 1239

N

Nettoomsättning

Summan av intäkter från försäljning av varor och tjänster exklusive lämnade rabatter, moms och punktskatter.
Formel: Konto 3000 till 3699

Nettoomsättning

Summan av intäkter från försäljning av varor och tjänster exklusive lämnade rabatter, moms och punktskatter.

Ackumulerat innebär att nyckeltalet summerar innevarande månad + tidigare månader. Formel: Konto 3000 till 3699

Nettoomsättning mot Budget

Summan av intäkter från försäljning av varor och tjänster exklusive lämnade rabatter, moms och punktskatter.
Formel: Konto 3000 till 3699

Nettoomsättning R12 / anställda

BAS-nyckeltal G7
Visar företagets försäljningsintäkter per anställd under den senaste 12 månaders perioden.
Formel: Nettoomsättning R12 / Antal anställda

Nettoomsättning R12

Formel: Konto 3000 till 3699 för de senaste 12 månaderna

Nettoomsättning / anställda

BAS-nyckeltal G7
Visar företagets försäljningsintäkt per anställd.
Formel: Nettoomsättning / Antal anställda

Nettomarginal

BAS-nyckeltal G6
Visar överskottet av affärsverksamheten inklusive finansieringen som procent av omsättningen. Denna andel är nettobidraget av varje ny försäljning efter alla kostnader och ränta.
Formel: (Resultat före skatt – Aktier, värdepapper och andelar) / Nettoomsättning

O

Omsättning

Företagets totala försäljning ackumulerat över räkenskapsåret.
Ackumulerat innebär att nyckeltalet summerar innevarande månad + tidigare månader.
Formel: Konto 3000 till 3999

Omsättningstillväxt

BAS-nyckeltal G13

Visar hur snabbt omsättningen har ökat från föregående år, och påverkas av både pris- och volymförändringar. Formel: (Omsättning R12 / Omsättning R12 samma period fg år) – 100%

Obeskattade reserver / Nettoomsättning R12

BAS-nyckeltal T21
Formel: Obeskattade reserver / Nettoomsättning R12

Omsättningstillgångar

En halva av tillgångssidan i Balansräkningen, den andra är Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är en tillgång som förbrukas eller omsätts till likvida medel. Innehåller uindergrupperna varulager, fordringar, kortfristiga placeringar, kassa & bank.

Formel: Konto 1400 till 1999

Obeskattade reserver

Ett mellanting mellan skulder och eget kapital tex. periodiseringsfornder. Posterna är inte beskattade och innehåller därför en dold skatteskuld och eget kapital. Syftet är att man ska kunna jämna ut beskattningen mellan goda och dåliga år.

Exempel på obeskattad reserv är: periodiseringsfonder, avsättning till ersättningsfond, skillnaden mellan bokförd och faktisk pensionsskuld och överavskrivningar.

Formel: Konto 2100 till 2199

P

Personalkostnader

Summan av kostnaderna knutna till personal som lön, arbetsgivaravgifter, semesterersättning, utbildningar, reseersättningar m.m. Ackumulerat innebär att nyckeltalet summerar innevarande månad + tidigare månader.

Formel: Konto 7000 till 7699

Personalkostnader

Summan av kostnaderna knutna till personal som lön, arbetsgivaravgifter, semesterersättning, utbildningar, reseersättningar m.m.
Ackumulerat innebär att nyckeltalet summerar innevarande månad + tidigare månader.
Formel: Konto 7000 till 7699

Personalkostnader / omsättning

BAS-nyckeltal G8
Personalkostnaderna i relation till omsättningen är ett mått på hur personalintensivt företaget är. Om detta är bra eller inte variera mellan olika branscher men det är ofta ett intressant nyckeltal att analyser över år eller mot liknande företag.
Ett företag med högre värde är mer utsatt för eventuella förändringar av löner, sociala avgifter och andra personalkostander.

Formel: Personalkostnader / Omsättning

Personalkostnader mot Budget

Summan av kostnaderna knutna till personal som lön, arbetsgivaravgifter, semesterersättning, utbildningar, reseersättningar m.m.
Formel: Konto 7000 till 7699

Personalkostnader R12

Visar summan av personalkostnaderna för de senaste 12 månaderna.
Formel: Konto 7000 till 7699

Personalkostnader / Nettoomsättning

BAS-nyckeltal G8
Personalkostnaderna i relation till nettoomsättningen är ett mått på hur personalintensivt företaget är. Om detta är bra eller inte variera mellan olika branscher men det är ofta ett intressant nyckeltal att analyser över år eller mot liknande företag.
Ett företag med högre värde är mer utsatt för eventuella förändringar av löner, sociala avgifter och andra personalkostander.

Formel: Personalkostnader / Nettoomsättning

Personalkostnader / förädlingsvärde

BAS-nyckeltal T7
Formel: Personalkostnader / (Rörelseresultat + Av- och nedskrivningar + Personalkostnader)

Personalkostnader R12 / anställda

BAS-nyckeltal T8
Visar den genomsnittliga kostnaden per anställd, inklusive löner, lönebikostnader samt övriga personalrelaterade kostnader som utbildning och hälsovård mm.
Formel: Personalkostnader R12 / Antal anställda

R

Resultat före skatt

Företagets resultat före skatter.

Ackumulerat innebär att nyckeltalet summerar innevarande månad + tidigare månader. Formel: Konto 3000 till 8899

Rörelseresultat före finansiella poster

Formel: Konto 3000 till 7999

Rörelseresultat

Rörelseresultat eller EBIT, efter engelskans Earnings Before Interest and Taxes, är ett mått på ett företags vinst före räntor och skatter, det vill säga differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. Begreppet används inom bokföring och finansiell analys. Rörelseresultatet utgör vanligen den första delen av ett företags resultaträkning.

Ackumulerat innebär att nyckeltalet summerar innevarande månad + tidigare månader.

Formel: Konto 3000 till 7999

Resultat

Företagets slutliga resultat efter skatter och finansiella poster.
Ackumulerat innebär att nyckeltalet summerar innevarande månad + tidigare månader.
Formel: Konto 3000 till 8989

Resultat före skatt

Företagets resultat före skatter.
Ackumulerat innebär att nyckeltalet summerar innevarande månad + tidigare månader.
Formel: Konto 3000 till 8899

Resultat / Omsättning

Formel: Resultat / Omsättning

Resultat efter finansiella poster R12

Resultat efter finansiella poster är den andra resultatnivån efter rörelseresultatet. Denna resultatnivå tar hänsyn till resultatet från finansiella poster, exempelvis resultat från andelar i koncern- och intressebolag, resultat från värdepapper och fordringar som faller inom kategorin anläggningstillgångar, räntekostnader och ränteintäkter.
R12 – Rullande 12 innebär att varje månadbelopp innehåller månadens utfall samt de 11 föregående månadernas utfall. Detta används för att simulera ett räkenskapsår för varje mätpunkt för en mer rättvisande bild av nyckeltalets utveckling.
Formel: 3000<8499

Rörelseresultat före fin. / omsättning

Rörelseresultatet för finansiella poster i relation till omsättningen.

Formel: Rörelseresultat före finansiella poster / Omsättning

Råvaror / omsättning

Kostnader för Råvaror och Handelsvaror (4000<4999) i relation till omsättningen (3000<3999).

Formel: 4000<4999 / Omsättning

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster är den andra resultatnivån efter rörelseresultatet. Denna resultatnivå tar hänsyn till resultatet från finansiella poster, exempelvis resultat från andelar i koncern- och intressebolag, resultat från värdepapper och fordringar som faller inom kategorin anläggningstillgångar, räntekostnader och ränteintäkter.
Formel: 3000<8499

Resultat

Företagets slutliga resultat efter skatter och finansiella poster. Ackumulerat innebär att nyckeltalet summerar innevarande månad + tidigare månader.

Formel: Konto 3000 till 8989

Resultat mot Budget

Företagets slutliga resultat efter skatter och finansiella poster.
Formel: Konto 3000 till 8989

Räntabilitet på totalt kapital

Mäter företagets effektivitet att generera vinster från de totala tillgångarna.
Formel: Resultat / Totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital

Mäter företagets effektivitet att generera vinster från varje krona av nettotillgångar och visar hur väl ett företag använder investerat kapital för att generera inkomsttillväxt.
Formel: Resultat / Eget Kapital

Rörelseresultat / anställda

BAS-nyckeltal T5
Formel: Rörelseresultat / Antal anställda

Rörelsemarginal

BAS-nyckeltal G5
Rörelseresultat efter avskrivningar i % av nettoomsättningen.
Formel: Rörelseresultat / Nettoomsättning

Rörelsekapital / nettoomsättning R12

BAS-nyckeltal G11
Formel: (Omsättningstillgångar – Kortfristiga skulder) / Nettoomsättning R12

Räntetäckningsgrad

BAS-nyckeltal T3
Visar hur många gånger räntan på lånen kan betalas via kassaflödet. Amorteringen antas motsvara avskrivningar. Bör vara minst 1,0 ggr och bör samläsas med soliditeten.
Formel: (Rörelseresultat + Finansiella intäkter)/ Finansiella kostnader

Riskbuffert totalt kapital

BAS-nyckeltal G4
Skillnaden (i procentenheter) mellan avkastning på totalt kapital och skuldränta.
Formel: Avkastning på totalt kapital – Skuldränta

S

Summa tillgångar

Formel: Konto 1000 till 1999

Soliditet

BAS-nyckeltal G9
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Justerat eget kapital = Eget kapital plus 78 % (100 % minus aktuell bolagsskattesats, d.v.s. normalt 22 % fr.o.m. 2013) av eventuella obeskattade reserver.
Formel: Justerat eget kapital / Balansomslutning

Skuldsättningsgrad

BAS-nyckeltal T26
Avsättningar och skulder (inklusive uppskjuten skatteskuld) dividerat med justerat eget kapital.
Formel: (0,22*Obeskattade reserver + Avsättningar + Långfristiga skulder + Kortfristiga skulder)/Justerat eget kapital

Skuldränta

BAS-nyckeltal G3
Visar kostnaden för allt främmande kapital (både räntebärande och räntefria skulder) i genomsnitt. Både långfristiga och kortfristiga skulder samt avsättningar ingår.
Formel: Räntekostnader / (Avsättningar + Skulder + Obeskattade reserver * 0,22)

T

Tillgångars omsättningshastighet

Visar hur många gånger per år som det totala kapitalet återanvänds i genomsnitt. Ju större tal desto bättre.
Formel: Nettoomsättning R12 / Summa tillgångar

V

Vinstmarginal

BAS-nyckeltal T27
Visar överskottet från affärsverksamheten (alla aktiviteter fram till finansiering) som procent av omsättningen. Varje ny försäljning ger detta bidrag efter alla kostnader men före ränta.
Formel: Resultat efer finansiella poster / Nettoomsättning

Varulager

Undergrupp till Omsättningstillgångar. Företagets tillgångar som är avsedda för förbrukning eller försäljning. T.ex. råvaror, halvfabrikat, produkter i arbete, färdigvarulager och handelsvaror.

Formel: Konto 1400 till 1499